Výroba železa, aneb od železné rudy k ušlechtilé oceli

Cesta od železné rudy po ocelový výrobek, jako je třeba plotový dílec, nerezová komínová roura nebo svařovaná kari síť, je dlouhá. Všechny operace spadají do těžkého průmyslu s vysokou přidanou hodnotou a vyžadují skutečnou odbornost. Zjistěte, jak vypadá celý proces výroby od železa po ušlechtilou ocel.

Výroba oceli, železných kovů a jejich slitin, je energeticky i technologicky náročný proces. Zatímco zpracováním železných a především ocelových výrobků se zabývá mnoho firem, včetně těch malých, samotnou produkci kovů lze vzhledem k nutnému vybavení najít jen u několika málo subjektů.

1. Těžba železné rudy

Železná ruda je vstupní surovinou pro výrobu všech železných kovů obecně. Jde o horninu s podílem mnoha dalších prvků a zdaleka ne každá železná ruda je tak vhodná pro následné zpracování v hutích.

Samotný obsah železa nad hranicí 22 % je jen jednou z nutných, nikoli však jediných, podmínek – minimálně stejně důležitý je i obsah oxidu křemičitého, který určuje výslednou zásaditost rudy.

  • Ze všech existujících železných rud se dnes k dalšímu zpracování nejvíce používá hematit, magnetit a limonit. Jejich světově významná ložiska se nacházejí v Rusku, Číně, USA, Švédsku nebo Brazílii. 

Těžba probíhá častěji v povrchových než v hlubinných dolech a první operací je vždy zbavování hlušiny – pro výrobu železa neproduktivních přísad rudy. Až pak má vzniklá surovina dostatečně zvýšený podíl železa a je možné ji v procesu výroby využít dál.

2. Zpracování rudy ve vysokých pecích v hutích

Ruda se nejprve pomocí drcení, třídění a propírání zbavuje maxima nežádoucích složek, které by bránily tavení a měnily požadované vlastnosti výsledného kovu. 

Pak už může být dopravena do vysoké pece – desítky metrů vysoké šachty z žáruvzdorných materiálů. Z vnějšího pohledu má pec tvar kužele s širokou základnou, uvnitř se ale přibližně od své jedné třetiny výšky směrem dolů zužuje také. To proto, aby byla schopna konstrukčně ustát extrémní zatížení nejen teplem, ale i tlakem tekutého kovu.

Horní vyústění pece tvoří sazebna, kudy se do jejích útrob vsypává vsázka rudy, koksu, tavidla v podobě vápence a případně potřebných přísad. 

Procesy v jednotlivých částech pece se dají rozdělit do 4 fází:

  • Působením teplot v rozmezí 200 až 500 °C dochází nejdříve k vysušování vsázky.
  • Následně nastává fáze chemické redukce při teplotách 500-900 °C, kdy se ruda zbavuje kyslíku.
  • Nauhličování je proces, kdy se čisté železo sytí uhlíkem uvolňovaným z koksu a výsledkem je tzv. surové železo. Teploty v této části pece se pohybují kolem 900-1100 °C.
  • Při dosažení teplot až ke 2000 °C probíhá tavení a může dojít k odpichu – odpouštění surového železa do nístěje – a současně i k finálnímu oddělení strusky jako vedlejšího produktu.

3. Samotná výroba oceli

V praxi se ve skutečnosti jen těžko můžete setkat s čistým železem. Ve skutečnosti je svět kolem nás plný oceli – slitiny sice stále s vysokým obsahem železa, ale také podílem uhlíku a dalších prvků. 

Určující pro rozlišení, zda jde o železo nebo ocel, je právě obsah uhlíku. 

  • O oceli mluvíme ve chvíli, kdy je obsah C nižší než 2,14 %. Ocel je pro většinu aplikací vhodnější pro svou pevnost, pružnost, houževnatost a dobré vlastnosti pro další tváření.

Výroba oceli ze surového železa probíhá v ocelárnách procesem zvaným zkujňování. Jeho účelem je snížení obsahu uhlíku pod zmíněnou hranici, zbavení kovu nežádoucích prvků a naopak obohacení – legování – jinými prvky, které dodají požadované vlastnosti. 

Nejčastěji se pro výrobu oceli využívá zařízení zvané kyslíkový konvertor. Do lázně uvnitř jeho masivního těla je vháněn čistý kyslík, jehož reakcí s uhlíkem obsaženým v železe vzniká teplo nutné pro tavení.

4. Ušlechtilé vlastnosti ušlechtilé oceli

Protože ocel ve své základní podobě nemusí vyhovovat všem účelům použití, naučilo se lidstvo efektivně manipulovat s jejími vlastnostmi. Metalurgie jako obor práce se složením a charakterem výsledného kovu je schopna poměrně přesně předem definovat výslednou pevnost, tvrdost i třeba odolnost vůči korozi.

K takovým změnám ve složení a charakteristice oceli slouží elektrické obloukové pece 👇

  • V zařízení se třemi elektrodami mezi kterými vzniká elektrický oblouk o obrovské teplotě až 3800 °C se taví vsázka pro další zpracování. 
  • Ocel zpracovaná v konvertoru je smíchána s legujícími prvky – legurami – a odpadovými přísadami. 
  • Výsledkem je pak nástrojová nebo konstrukční ocel, případně ocel s přidanými prvky zajišťujícími právě korozivzdornost. 
  • Na samotném konci popsaných ocelářských procesů jsou slitky základních tvarů jako vstupní polotovary pro válcovny plechů, ocelových trubek a dalších výrobků.

Česká ocel do celé Evropy

Tuzemská stopa ve výrobě oceli je soustředěna především v oblasti severní Moravy, tradičními sídly oceláren jsou Ostrava a Třinec. Roční produkce českých výrobců se pohybuje kolem 4,7 milionů tun surové oceli, přičemž dovoz ocelových výrobků představuje přibližně 8 milionů tun

Nejčastějšími adresáty české oceli jsou naši sousedé, tedy Německo, Rakousko a Polsko. Po kritickém omezení poptávky a zároveň růstu cen vstupů v covidových letech poptávka zásadně zesílila a ocelářství tak v České republice opět patří k perspektivním oborům tvořícím podstatnou část HDP.

© ATREON

 

Nejprodávanější v kategorii ocelové trubky

Trubka svařovaná konstrukční 25x2 211,56 Kč Detail
Trubka svařovaná konstrukční 22x2 234,24 Kč Detail
Trubka svařovaná konstrukční 20x2 190,02 Kč Detail