Doprava ZDARMA za doporučení Atreonu. Stačí, když daná osoba uvede při objednávce vaše jméno + e-mail/telefon. Dozvědět se více!

Obchodní podmínky

 • ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „Podmínky“) upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen jako „NOZ“) práva a povinnosti mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je společnost Atreon, s.r.o., IČ: 143 23 729, se sídlem Kurzova 2222/16, Stodůlky, 155 05 Praha 5, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 363958, jako prodávající (dále jen jako „Prodávající“) a na straně druhé je fyzická osoba nebo právnická osoba jako kupující (dále jen jako „Kupující“). 

Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí rámcových smluv, kupních smluv, dílčích kupních smluv, nebo jiných smluv (dále jen jako „Smlouva“), na základě kterých Prodávající prodává Kupujícímu své zboží, nebo jsou nedílnou součástí smluv, ve kterých je na tyto Podmínky výslovně odkazováno ve smyslu ust. § 1751 odst. 1 NOZ. 

V případě odlišné úpravy práv a povinností ve Smlouvě a Podmínkách, má přednost úprava uvedená ve Smlouvě.

Kupujícím“ se pro účely těchto Podmínek rozumí kupující jakožto fyzická osoba, ať již v postavení spotřebitele, tak v postavení podnikatele, a dále také právnická osoba.

„Prodávajícím“ se pro účely těchto Podmínek rozumí společnost Atreon, s.r.o., IČ: 143 23 729, se sídlem Kurzova 2222/16, Stodůlky, 155 05 Praha 5, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 363958

Spotřebitelem“ se pro účely těchto Podmínek rozumí nepodnikající fyzická osoba, tj. fyzická osoba, která v rámci smluvního vztahu jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti, a která uzavírá Smlouvu s Prodávajícím.

Podnikatelem“ se pro účely těchto Podmínek rozumí podnikající fyzická osoba, nebo právnická osoba, která vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a která uzavírá Smlouvu s Prodávajícím.

 

 • ZÁKAZNICKÝ ÚČET KUPUJÍCÍHO

Na základě registrace Kupujícího provedené v internetovém obchodě Prodávajícího na internetové adrese www.atreon.cz (dále jen jako „Eshop“) může Kupující přistupovat do svého zákaznického účtu.

Registrace zákaznického účtu Kupujícího není podmínkou uzavření Smlouvy s Prodávajícím.

Při registraci do zákaznického účtu je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v zákaznickém účtu jsou Prodávajícím považovány za správné.

Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které si při registraci účtu volí sám Kupující. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti ze Smlouvy nebo z těchto Podmínek. V případě zrušení uživatelského účtu Kupujícího ze strany Prodávajícího, je tento účet zrušen bez náhrady.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Na založení, užívání a správu uživatelského účtu není právní nárok.

 

 • OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Smlouva je uzavírána zejména prostřednictvím Eshopu, a nebo prostřednictvím individuální objednávky zaslané Kupujícím Prodávajícímu.

Před odesláním objednávky Prodávajícímu (ať již prostřednictvím Eshopu nebo jiným způsobem) je Kupující povinen objednávku a veškeré informace v ní obsažené zkontrolovat. Informace uvedené v odeslané objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení objednávky Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické adresy Kupujícího uvedenou objednávce. Potvrzení obdržení objednávky není považováno za potvrzení objednávky nebo uzavření Smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů (v objednávkovém formuláři Eshopu, nebo objednávkovém formuláři zaslaném Prodávajícímu) a potvrzení Kupujícího o tom, že se seznámil s těmito Podmínkami, nebude-li mezi Prodávajícím a Kupujícím sjednáno jinak.

Odeslaná objednávka se považuje pouze za návrh Kupujícího na uzavření Smlouvy. Prodávající je povinen vyhodnotit obdrženou objednávku a posoudit, zdali ji příjme. Prodávající není povinen objednávku přijmout, a to ani, pokud je pro něj splnitelná. Rozhodne-li se Prodávající přijmout objednávku, je povinen zaslat Kupujícímu bez zbytečného odkladu potvrzení objednávky, a to elektronickou poštou na elektronickou adresu Kupujícího. Současně takto Prodávající zašle Kupujícímu v textové podobě i znění aktuálně platných Podmínek nebo Prodávající zašle Kupujícímu odkaz ke stažení těchto Podmínek. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky Kupujícímu. Tímto okamžikem je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena Smlouva na dodávku zboží objednaného Kupujícím.

Již vzájemně odsouhlasenou objednávku, tj. uzavřenou Smlouvu je možné měnit nebo zrušit pouze na základě dohody obou smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li v Podmínkách uvedeno jinak.

Kupující bere na vědomí, že veškerá prezentace zboží na Eshopu, či jiných prodejních materiálech Prodávajícího (katalogy, časopisy, reklamy apod.) je informativního charakteru a jakékoliv obrazové či jiné materiály jsou pouze ilustrativní.

V Eshopu jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v Eshopu platí pouze v případech, kdy je zboží objednáváno prostřednictvím Eshopu a zároveň doručováno v rámci území České republiky. Prodávající je oprávněn změnit způsob dodání zboží a s tím související náklady na dodání zboží, a to dle povahy objednávaného zboží. Taková změna podléhá odsouhlasení Kupujícího.

Kupující souhlasí pro účely uzavření Smlouvy s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (především pak náklady na internetové připojení, telefonní poplatky apod.) si hradí Kupující sám.

 

 • POUČENÍ SPOTŘEBITELE V SOUVISLOSTI S UZAVŘENÍM SMLOUVY

Kupující Spotřebitel bere na vědomí, že veškeré ceny zboží jsou na Eshopu uváděny bez i včetně daně z přidané hodnoty (DPH), včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

Kupující Spotřebitel bere na vědomí, že náklady na dodání zboží se liší dle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady za objednané zboží. Prodávající je oprávněn změnit způsob dodání zboží a s tím související náklady na dodání zboží, a to dle povahy objednávaného zboží. Taková změna podléhá odsouhlasení Kupujícího.

Kupující Spotřebitel může v případě uzavření Smlouvy s použitím komunikačních prostředků na dálku od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů, která počíná běžet:

 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem Smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od Smlouvy musí Kupující Spotřebitel odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy. Pro odstoupení od Smlouvy může Kupující Spotřebitel využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný Prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle Kupující Spotřebitel na emailovou nebo doručovací adresu Prodávajícího uvedenou v těchto Podmínkách.

Kupující, který odstoupil od Smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Jestliže Kupující Spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu Spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupí-li Kupující Spotřebitel od kupní smlouvy, není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu Spotřebiteli dříve, než mu Kupující Spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Zboží musí vrátit Kupující Spotřebitel Prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího Spotřebitele na vrácení kupní ceny.

Kupující Spotřebitel bere na vědomí, že dle ust. § 1837 NOZ nemůže odstoupit zejména od Smlouvy

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

 

 • REZERVACE ZBOŽÍ

Kupující si může prostřednictvím Eshopu zboží pouze rezervovat na vybraném prodejním místě Prodávajícího (a to dle stavu skladových zásob Prodávajícího a možností Prodávajícího) a na základě této rezervace zboží na příslušném prodejním místě Prodávajícího na vlastní náklady vyzvednout.

Rezervací zboží ze strany Kupujícího a potvrzením rezervace ze strany Prodávajícího nedochází k uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena okamžikem úhrady kupní ceny za zboží.

Prodávající rezervuje pro Kupující zboží po dobu 48 hodin. Po uplynutí této doby je možné zboží prodat jinému kupujícímu.

 

 • DODÁNÍ ZBOŽÍ

Není-li uvedeno ve Smlouvě jinak je místem dodání zboží provozovna Kupujícího (sklad) na adrese Kupujícího uvedené ve Smlouvě. Prodávající je oprávněn dodat Kupujícímu zboží prostřednictvím dopravce, jehož za tímto účelem zajistí dle svého uvážení.

Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny ve Smlouvě. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Povinnost Prodávajícího dodat objednané zboží je splněna předáním zboží Kupujícímu a převzetím zboží ze strany Kupujícího nebo jím pověřené osoby. Kupující je povinen zajistit na své náklady vykládku zboží, které Prodávající Kupujícímu dodá, není-li mezi Prodávajícím a Kupujícím smluveno jinak.

Kupující je povinen dodávku zboží řádně a včas převzít (a provést vykládku) a převzetí vyznačit v dodacím listě kdykoliv v pracovní době a v dohodnutém termínu dodání zboží. Kupující je povinen převzetí dodávky na dodacím listu potvrdit, a to podpisem, uvedením jména pověřeného zaměstnance nebo dopravce (hůlkovým písmem nebo strojopisem), který dodávku přebírá, razítkem a datem dodání zboží. Kupující je povinen převzít i částečnou dodávku zboží. V případě, že zásilka neodpovídá seznamu zboží na dodacím listu, rozporované položky (kvantitativní i kvalitativní rozdíly) je Kupující povinen vyznačit na dodacím listě za přítomnosti řidiče. Jedna kopie dodacího listu zůstává Prodávajícímu, druhá Kupujícímu.

Prodávající je oprávněn odmítnout dodat zboží Kupujícímu po dobu, kdy je kupující v prodlení s úhradou jakékoli platby.

V případě osobního odvozu zboží Kupujícím ze skladu Prodávajícího je Kupující povinen informovat Prodávajícího nejpozději 24 hodin před plánovaným datem odvozu zboží o konkrétním datu, kdy si zboží ze skladu Prodávajícího odveze, nebude-li mezi Prodávajícím a Kupujícím smluveno jinak.

Prodávající je v prodlení s dodáním zboží pouze v případě, pokud je v prodlení s jeho odevzdáním Kupujícímu, případně dopravci. Prodávající však neodpovídá za prodlení jím zajištěného dopravce, kterého použije k přepravě zboží. Prodávající není v prodlení s dodáním zboží ani v případě, nemůže-li plnit z důvodů na straně Kupujícího nebo z důvodů na straně svého subdodavatele.

Zboží, které je prodáváno na váhu (či jinou měrnou jednotku odlišnou od kusového kvantitativního vyjádření) se považuje řádně a včas dodané i v případě, že je zboží dodáno s odchylkou +-5%.

 

 • VÝHRADA VLASTNICTVÍ A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího teprve okamžikem úplné a řádné úhrady ceny za zboží, tak jak byla stanovena ve Smlouvě.

V případě prodlení Kupujícího se zaplacením ceny za zboží (které se již nachází v držení kupujícího) je Prodávající oprávněn vyžadovat po Kupujícím vydání zboží, které je ve vlastnictví Prodávajícího. Kupující je povinen takové zboží vydat bez zbytečného odkladu. Kupující nese veškeré náklady spojené s uplatněním výhrady vlastnictví.

Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího. Kupující je povinen zacházet se zbožím Prodávajícího tak, aby skladováním nebo manipulací nedošlo k jeho poškození.

 

 • CENA ZA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Celková cena za zboží uvedená ve Smlouvě je pevná a nelze ji bez souhlasu obou smluvních stran jednostranně měnit.

Součástí ceny za zboží jsou i náklady vynaložené na zabalení zboží a jeho dopravu. V případě, že za účelem dodání zboží Kupujícímu bude muset Prodávající vynaložit náklady na dodání zboží, které nemohl při uzavření Smlouvy rozumně očekávat, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat Kupujícího a vstoupit s ním do jednání o způsobu jejich úhrady. Nebude-li dohodnuto jinak, je Prodávající povinen tyto náklady uhradit, má však současně právo, aby mu je Kupující v plné výši nahradil, a to nejpozději při převzetí zboží. V případě, že mezi Prodávajícím a Kupujícím nedojde k dohodě ohledně zvýšených nákladů na dopravu, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Cenu za zboží může Kupující uhradit jedním z níže uvedených způsobů, který Kupující zvolí při vytváření objednávky:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího;
 • prostřednictvím platební brány na Eshopu Prodávajícího;
 • V hotovosti nebo platební kartou při převzetí zboží;
 • V hotovosti nebo platební kartou při vyzvednutí zboží na základě rezervace

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření Smlouvy a závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.

Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu ani jinou obdobnou platbu.

Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení Kupní ceny a zašle jej v elektronické podobě na Elektronickou adresu kupujícího. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

 

 • ODPOVĚDNOST ZA VADY A REKLAMACE

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění v případě Kupujícího Spotřebitele se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží nemá vady, a to v okamžiku, kdy na Kupujícího přejde nebezpečí škody na zboží. Prodávající pak zejména odpovídá Kupujícímu, že zboží má vlastnosti, které si smluvní strany ve Smlouvě ujednaly, případně vlastnosti obvyklé, dále že je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a že zboží splňuje příslušné právní předpisy.

Prodávajícího neodpovídá Kupujícímu za vady zboží, které byly způsobeny nevhodným skladováním, přepravou či manipulací, neodbornou opravou či úpravou, nebo jakýmkoliv jiným nakládáním se zbožím, které je v rozporu s pokyny výrobce, technickými normami, odbornými poznatky a praxí v oboru, nebo vnějšími událostmi, jako je např. teplotní, chemické nebo mechanické poškození, došlo-li k němu po přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího.

Kupující je povinen ihned při převzetí zboží, zboží prohlédnout s náležitou odbornou péčí, která odpovídá obchodním zvyklostem pro daný druh zboží, zejména zkontrolovat jeho množství, zjevnou neporušenost zboží a sjednanou kvalitu.

Zjevné vady

Případné vady zboží, které Kupující zjistil při předání zboží je Kupující povinen uvést do dodacího listu. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují že vadou zboží, které je prodáváno na váhu (či jinou měrnou jednotkou odlišnou od kusového kvantitativního vyjádření), není dodání zboží s odchylkou do +/- 5% deklarované kvantity.

Skryté vady

Skryté vady, tj. vady nezjistitelné odbornou prohlídkou zboží při převzetí, je Kupující povinen písemně reklamovat u prodávajícího, a to do 48 hodin od jejich zjištění nebo od okamžiku, kdy mohly být při dodržení odborné péče zjištěny, nebo od obdržení včasného uplatnění práv ze strany třetí osoby vůči Kupujícímu. 

Skryté vady lze uplatnit jen při dodržení podmínek skladování daného zboží dle pokynů výrobce zboží.

Nároky z odpovědnosti za vady zboží

V případě všech vad zboží, které zatím nebyly Kupujícím řádně písemně uplatněny, ale jsou Prodávajícím uznány za oprávněné, může Prodávající vadu sám bez zbytečného odkladu odstranit náhradní dodávkou a výměnou vadného zboží za bezvadné, popř. dodáním chybějícího množství. 

V případě náhradní dodávky a výměny vadného zboží za bezvadné je Kupující povinen vrátit vadné zboží Prodávajícímu zásadně ve stavu a množství, v jakém je převzal, pokud již nedošlo ke spotřebě zboží. 

V případě vad zboží, které byly Kupujícím řádně a včas uplatněny a Prodávajícím uznány za oprávněné, může Kupující požadovat odstranění vad, a to přednostně: 

 • dodáním chybějícího množství zboží, pouze pokud to bude možné do přiměřené doby a účelné,  
 • poskytnutím přiměřené slevy z ceny, pokud vady nebrání obvyklému použití zboží, 
 • výměnou vadného zboží za bezvadné nebo 
 • odstoupením od Smlouvy a vrácením kupní ceny, pouze v případě, že nelze využít žádný z předchozích způsobů vyřízení reklamace. 

Zvolený způsob nároku vad zboží a odstranění vady nesmí způsobit Prodávajícímu vynaložení nepřiměřených nákladů. 

Prodávající může navrhnout i jiný způsob odstranění vad zboží než původně navrhovaný způsob řešení Kupujícím, a to především v případě, kdy tento způsob není vhodný nebo možný k vyřízení.

Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje

Záruka a záruční doba

Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost dodaného zboží dle platného českého právního řádu a dle záručních lhůt uvedených v technických listech produktů. 

Kupující Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od převzetí

 

 • ODPOVĚDNOST ZA ZPŮSOBENOU ŠKODU

Odpovídá-li kterákoliv ze smluvních stran za škodu (způsobenou druhé Smluvní straně při plnění Smlouvy), odpovídá pouze za skutečnou škodu, nikoli za ušlý zisk, jiné nepřímé škody či za nemajetkovou újmu. Výše náhrady takovéto škody nesmí v jednotlivém případě překročit výši kupní ceny dohodnuté v takové Smlouvě.

V rozsahu zákonem přípustném Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou porušením svých povinností, jestliže byla způsobena prodlením nebo vadným plněným jeho subdodavatelů.

 

 • UKONČENÍ SMLOUVY

Smlouvu je možné ukončit jedním z následujících způsobů:

 • dohodou smluvních stran;
 • odstoupením od Smlouvy jedné ze stran;

Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit v následujících případech:

 • Kupující se dostane do prodlení s úhradou ceny za zboží, a cena za zboží nebude uhrazena ani v dodatečné lhůtě 5 dnů;
 • Kupující se dostane do prodlení s převzetím objednaného zboží po dobu delší než 5 dnů ode dne, kdy byl Kupující vyzván k vyzvednutí zboží;
 • Kupující neposkytne Prodávajícímu součinnost při dodání zboží (Kupující zboží nepřevezme ve sjednaném termínu, neprovede vykládku apod.);
 • Z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží a přerušení výroby a dovozu zboží, které mělo být dle Smlouvy dodáno

Kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit v následujících případech:

 • Prodávající se dostane do prodlení s dodáním zboží po dobu delší jak 14 dnů, vyjma situací, kdy je prodlení s dodáním zboží způsobeno Kupujícím (nedostatek součinnosti, nepřevzetí apod.);

V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv smluvní stranou se Smlouva ruší od samého počátku a smluvní strany jsou povinny vrátit si do 5 dnů od nabytí účinnosti odstoupení od Smlouvy vzájemná plnění, která si poskytla na základě Smlouvy.

Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně, přičemž účinky odstoupení nastávají okamžikem, kdy je projev o odstoupení doručen druhé smluvní straně. Právní účinky odstoupení nastávají rovněž v případě, kdy projev vůle o odstoupení nebylo možné doručit, přestože byla smluvní strana o uložení zásilky řádně vyrozuměna, nebo protože odmítla zásilku převzít.

 

 • MLČENLIVOST

Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství druhé smluvní strany nebo jsou považovány za důvěrné informace. 

Obchodním tajemstvím jsou veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související se Smlouvou a Podmínkami a jejich realizací, které mají materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných ekonomických a obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle smluvní strany utajeny a jejich utajení je odpovídajícím způsobem zajišťováno. Pro účely Smlouvy jsou obchodním tajemstvím veškeré informace, které naplňují uvedenou definici a které si smluvní strany vzájemně poskytly pro účely Smlouvy, nebo které vyjdou najevo při realizaci Smlouvy a těchto Podmínek, zejména technická a výrobní řešení a technická dokumentace. 

Důvěrnými informacemi jsou další informace týkající se činnosti na základě Smlouvy a těchto Podmínek, které nejsou obchodním tajemstvím, ale které si přeje smluvní strana utajit a označila je za důvěrné. 

Obchodní tajemství nebo důvěrné informace některé ze smluvních stran může druhá smluvní strana pro sebe nebo jiného užít (např. pro obchodní využití, pro zveřejnění v odborné publikaci nebo veřejné prezentaci) jen se souhlasem oprávněné smluvní strany.

 

 • DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 NOZ.

K postoupení Kupní smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. NOZ se vyžaduje předchozí písemný souhlas druhé smluvní strany.

Kupující je povinen chránit ochranné známky, názvy zboží a obchodní firmu Prodávajícího. Kupující nebude používat tyto ochranné známky, názvy ani obchodní firmu v souvislosti s jakoukoli jinou podnikatelskou činností, prováděnou kupujícím, vyjma předchozího písemného souhlasu Prodávajícího. Kupující bude provádět podnikatelskou činnost vždy takovým způsobem, který bude chránit dobré jméno, renomé prodávajícího a jeho zboží; zdrží se jakéhokoli klamavého, zavádějícího nebo nemorálního jednání nebo reklamy, které by prodávajícího či zboží poškozovaly nebo by je mohly po škodit.

 

 • OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správa a zpracování osobních údajů Kupujícího Spotřebitele nebo Kupujícího fyzické osoby podnikající je řešena ve zvláštním dokumentu „Ochrana osobních údajů“.

 

 • MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Případné spory mezi Kupujícím Spotřebitelem a Prodávajícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující Spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete na stránkách České obchodní inspekce.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

 • ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) NOZ.

Všechna práva k Eshopu prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu Prodávajícího.

Pokud by se jakékoliv ustanovení Podmínek ukázalo jako zdánlivé, neplatné či jinak právně neúčinné, není tím dotčena platnost, účinnost a závaznost ostatních ustanovení Podmínek. Smluvní strany se zavazují takovéto ustanovení Podmínek neprodleně společně nahradit ustanovením právně závazným, jehož účel a smysl co nejvíce odpovídá účelu a smyslu ustanovení zdánlivému, neplatnému či jinak právně neúčinnému.

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Eshopu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

Znění Podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.9.2022